Årsmelding 2017 Skriv ut

Årsmelding

Årsmeldingens formål
 
Her rapporteres det om hva som har skjedd i velforeningen det siste året. Slik får de som ikke er like involvert i den daglige driften styremedlemmene anledning til å følge med i hva som skjer. 
 
Denne årsmeldingen går fra årsmøte til årsmøte - ikke fra nyttår til nyttår. 
 
Arrangementer/hendelser i året som har gått
 
Bydalen vel fikk delvis nytt styre på årsmøtet våren 2017. Blant annet tok Petter Espedal Hohmann over som leder etter Robert Antonsen. Sammensetningen av velforeningens ulike komitéer ble ikke endret. 
 
Velforeningen har gjennomført sine tradisjonelle arrangementer og noen nye, herunder:
 • Garasjesalgsdag på Bryggeriet 25. april. Gamle Fredrikstad Bryggeri (Losjeveien 2 AS) var arrangør, velforeningen solgte vafler.  
 • Ryddeaksjon/dugnad langs gater, på lekeplasser osv.
 • Aksjon mot brunsnegler i løpet av våren/forsommeren i samarbeid med Fredrikstad kommune. (Kommunen  sponser ikke sneglegift i år, slik at dette ikke vil bli gjentatt i 2018 i regi av velet.)
 • Grill-/sommerfest på Wiesebanen
 • Trygghetsvandring på høsten. Dette ble fulgt opp med innrapportering av slukkede gatelys, osv. til kommunen og Statens vegvesen. Mørke gatelykter kan rapporteres via kommunens nettside.
 • Temakvelder på Gjærhuset på Bryggeriet:
  • Høst 2017: Lars Ole Klavestad, Bane Nor og Fredrikstad kommune om ny kommuneplan. 
  • Vår 2018: Trond Svandal om Bydalens historie. Velet orienterte om utviklingen i arbeidet med kommuneplanen. 
  • Det var cirka 60 fremmøtte på begge kveldene.
  • Temakveldene sponses av lokalsamfunnsutvalget. Vi har fått innvilget 4000 kroner i støtte, som vil bli utbetalt om kort tid (april 2018).
 • Cicignon LSU har fått nytt styremedlem i løpet av året, Harald Brevik fra Bydalen. 
 • Julegrantenning ved Wiesebanen (godt oppmøte!)
 • Skøyteis på Wiesebanen i løpet av vinterens (og vårens) kalde perioder.
 • Juletrefesten ble dessverre avlyst i 2018 pga. for få påmeldte
 • Jevnlige styremøter (referater fra møtene legges ut på velforeningens nettside)
I tillegg har velforeningen hatt flere møter med kommunens administrasjon og politikere for å ivareta våre interesser ved rulleringen av kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen for arbeidet er særlig at Fredrikstad Tennisklubb ønsker å bygge boliger og selge områdene de disponerer i Bydalen for å finansiere nytt tennisanlegg på Østsiden. Velforeningen har kort sagt fremhevet:
 • Bydalen og byen må beholde de få åpne rommene som finnes når sentrum fortettes.
 • Fellesskapets eiendommer bør ikke forvaltes slik tidligere bygg- og eiendomssjef i kommunen gjorde, da han med et pennestrøk ga bort de aktuelle tomtene uten å gå veien om foreskreven politisk behandling. Administrasjonen og sittende politisk ledelse bør ikke stille seg bak en slik disposisjon, som i realiteten innebærer en bevilgning på 12-15 millioner kroner fra kommunen.
 • Arealformålet på Wiesebanen bør være friområde - også i fremtiden.  
 • Rammevilkårene for tennis i Fredrikstad bør bedres, men på andre måter.
Velforeningen vil fortsette arbeidet med å fremheve disse synspunktene. 
 
For øvrig 
 • nevnes at velforeningen har et godt samarbeid med Losjeveien 2 AS, et foretak bestående av engasjerte personer i nærmiljøet som driver den bevaringsverdige delen av det gamle bryggeriet videre. Losjeveien 2 AS jobber for at bryggeriet på mange måter skal være levende, blant annet gjennom drift av selskapslokalet Gjærhuset. Velforeningen anser dette arbeidet som bra for følelsen av samhold, engasjement og tilhørighet blant de som bor i Bydalen. 
 • Velforeningen har fått vipps